نویسنده = ابراهیم فرهادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند توسعه فیزیکی کلانشهر کرمانشاه و ارائه الگوی بهینه جهات رشد

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 91-112

حسین حاتمی نژاد؛ رامین قربانی؛ ابراهیم فرهادی