نویسنده = نسترن نوروزی سیله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر میزان کارآمدی و ناکارآمدی شهرستان‌های ایران از لحاظ خدمات بهداشتی- درمانی؛ مورد: شهرستان‌های استان خوزستان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 33-50

نوبخت سبحانی؛ مجید اکبری؛ نسترن نوروزی سیله؛ سمیه رنجبر زاده