نویسنده = محمدجاهد قدمی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت فضای شهری با تاکید بر بعد اجتماعی از طریق تکنیک(ANP)نمونه موردی: محله دارآباد تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

عبدلله حبیبی؛ محمدجاهد قدمی؛ سید مصطفی هدایت نژاد کاشی؛ رضا علی محسنی