نویسنده = سعید رحیمی هرآبادی
تعداد مقالات: 2
1. گرمایش جهانی و اثرات ‌آن بر سیستم‌های ژئوپولیتیک نظام بین الملل

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 170-188

بهلول علیجانی؛ ندا مجیدی راد؛ محمد سعید نجفی؛ احمد خدائی؛ سعید رحیمی هرآبادی


2. ارزیابی توانمندی ژئومورفوسایت‌های گردشگری درپایداری و مدیریت مناطق‌ کارستیک ‌(مطالعه‎ی موردی: غارچال نخجیر، استان مرکزی)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 19-36

امیر صفاری؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ مجتبی هدائی آرانی؛ مهدی احمدی