نویسنده = شهریور روستایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 125-136

فاطمه زادولی؛ شهریور روستایی؛ حسین کریم زاده