نویسنده = فیروز مجرد
1. تحلیل زمانی – مکانی توفان های تندری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

فیروز مجرد؛ جعفر معصوم پور؛ سمیرا کوشکی؛ مرتضی میری