نویسنده = علیرضا محمدی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی توسعه کالبدی شهر زنجان با تاکید بر شاخصه های توسعه درون زا

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 11-24

جلیل محمدی؛ علیرضا محمدی