نویسنده = مهری اکبری
تحلیل فضایی ‌و ‌زمانی ‌جزایر‌ گرمایی مناطق شهری‌گرگان

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 157-172

10.30488/gps.2019.179397.3031

علی محمدپور؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی


بررسی و تحلیل روند بارش سالانه و تابستانه استان گلستان

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 141-150

مهری اکبری؛ وحیده نودهی