نویسنده = محمد رضا علیزاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توانمندیهای ژئومورفوتوریسمی لند فرم‌ها مطالعه موردی منطقه پنج دانگ ساری با مدل پرالونگ

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 153-168

فاطمه اسلام فرد؛ محمد رضا علیزاده؛ محمد علی علم الهدی؛ فرزانه فرحی