نویسنده = عامر نیک پور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در محله‌های شهری(مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 137-148

عامر نیک پور؛ حسین کریم زاده؛ حیدر واحدی