نویسنده = جواد خوشحال دستجردی
تحلیل ترمودینامیک ـ همدید رخداد تگرگ روز 20 مهرماه1389 در شهر گرگان

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 225-244

جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالقدیر نظری؛ ابوطالب عبدی