کلیدواژه‌ها = FUZZY
تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم با استفاده از تلفیق مدل FUZZY – AHP. مطالعه موردی: بخش ماهان

دوره 8، شماره 29، آذر 1397، صفحه 91-106

صادق ناجی دومیرانی؛ فرزانه فخرابادی پور؛ فرزانه ساسان پور


مکانیابی دفن زباله در شهر ماکو به روش فازی وبولین

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 87-98

جواد عیاس نژاد؛ زهرا یارمرادی؛ فاطمه سرافروزه


پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از مدل فازی fuzzy (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 1-17

سیده مریم شریفی؛ علیرضا بستانی