کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی
بررسی تأثیرات تکتونیکی گسل کمایستان بر شبکه زهکشی و مخروط افکنه ها با استفاده از شاخص های ژئومورفیک در دامنه های شمالی ارتفاعات جغتای

دوره 4، شماره 11، خرداد 1393، صفحه 63-84

جواد جمال‌آبادی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ قاسم مونسیان؛ علی‌اکبر شایان یگانه


ژئومورفولوژی و مورفوتکتونیک ناحیه لالی – گتوند، استان خوزستان

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 121-139

طیبه احمدی؛ عزیز رحیمی چاکدل