کلیدواژه‌ها = بارش
1. خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه‌بندی فازی (FCM)

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 113-124

همت اله رورده؛ جمال قاسمی؛ یدالله یوسفی؛ زهره قاسمی


3. تعیین الگوی زمانی مکانی بارش استان گلستان با استفاده از تحلیل خوشه ای

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 117-132

عباسعلی آروین (اسپنانی)؛ اراز محمد مفیدی خواجه؛ فرشته مازینی