کلیدواژه‌ها = مناسبات شهر و روستا
تحلیل فضایی از تأثیر دین داری بر سرمایه اجتماعی

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 1-22

جمال محمدی؛ محمود عیوضلو؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی