کلیدواژه‌ها = توسعه طبیعت‌گردی متمرکز
ارزیابی توانمندی پهنه‌های مستعد توسعه طبیعت‌گردی

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 65-82

مسلم شجاعی؛ مژگان تراب احمدی؛ مهشید منزوی