کلیدواژه‌ها = تفاوت‌های جنسیتی
سنجش مطلوبیت مبلمان خیابانی شهر ارومیه با رویکرد جنسیتی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 195-208

10.30488/gps.2020.106013

علیرضا سلیمانی؛ ائلناز ضرغامی سلطان احمدی؛ پروانه دیوبند