کلیدواژه‌ها = شهرستان گرگان
بررسی عوامل موثر بر تحولات کشت استراتژیک در شهرستان گرگان

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 69-82

راضیه مصدق؛ محمدعلی احمدیان؛ حمید جعفری؛ مهدی جهانی


تحلیل ترمودینامیک ـ همدید رخداد تگرگ روز 20 مهرماه1389 در شهر گرگان

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 225-244

جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالقدیر نظری؛ ابوطالب عبدی