کلیدواژه‌ها = همدان
بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد شهر شاد. نمونۀ موردی: شهر همدان

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 167-182

10.30488/gps.2020.208509.3135

منصور رضاعلی؛ ولی اله نظری؛ محمد غلامی؛ مریم صمدیان


بررسی تحولات و پایداری روستاهای پیرامون شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 9، شماره 31، خرداد 1398، صفحه 209-226

10.30488/gps.2019.90129

شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی