مجله آمایش جغرافیایی فضا (GPS) - مقالات آماده انتشار