دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

شناسایی مهمترین الگوهای سینوپتیکی ایجاد کننده گرد و غبار در استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.30488/gps.2021.256866.3329

اشرف اسدی


برآیند تولید فضا؛ مساله شناسی فضای پنداشته (مورد: منطقه سه کلان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.30488/gps.2021.278986.3381

پرویز آقایی؛ جمیله توکلی نیا؛ محسن کلانتری؛ زهره فنی


شناسایی الگوهای حرکتی طوفان‌های حاره‌ای با استفاده از داده‌کاوی مکانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.30488/gps.2021.263881.3359

صفیه فیروزی مهر؛ حسین آقامحمدی؛ سعید بهزادی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی اثربخشی مدیریت محلی با تأکید برشاخص‌های حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.30488/gps.2022.352678.3570

شیماء فدوی نیا؛ پروانه زیویار پرده ای؛ رحیم سرور


مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده هفتاد قله بمنظور ارتقاء سطح حفاظتی به پارک ملی و ذخیره گاه زیستکره

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.30488/gps.2022.270574.3481

امیر انصاری


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (نمونه موردی: محله رشدیه تبریز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.30488/gps.2022.351226.3561

آرزو مومنیان؛ مرتضی میرغلامی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ آیدا ملکی


ارزیابی نقش مؤلفه های شهرسازانه در تعیین الگوی مصرف آب در مقیاس محله (نمونة موردی: محلة الغدیر کرمان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.30488/gps.2021.280543.3385

ناهید خلیفه؛ مریم فدایی قطبی؛ محمد صادق غضنفری مقدم؛ حسین غضنفرپور


تبیین الگوی شهر شاد در ایران (مورد پژوهی: شهر بابل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.30488/gps.2022.331673.3515

میلاد حسنعلی زاده؛ محسن احد نژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی


مقاله علمی پژوهشی

تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر دسترسی شهروندان به خدمات رفاه اجتماعی (مطالعه موردی محلات منطقه 18 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.30488/gps.2021.256745.3328

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن احمدی؛ سیده یاسمن محقق پور؛ فضل اله اسمعیلی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل ارتباط بین سطح اقتصادی شهروندان با میزان کیفیت منظر شهری بر اساس مولفه های ساختار فضایی شهر (نمونه شهر بابل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.30488/gps.2022.311587.3466

مارال فیروزمند؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ رضا لحمیان؛ صدرالدین متولی


ارزیابی کاربست مفهوم پایداری در محتوای طرح‌های توسعه شهری با تکنیک تحلیل گفتمان (موردپژوهی؛ کلانشهرکرج)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.30488/gps.2021.299305.3435

واراز مرادی مسیحی؛ بهزاد عراقی کزاز


مقاله علمی پژوهشی

تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در راستای حفاظت و توسعه میراث در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.30488/gps.2022.283576.3397

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ محمدامین خراسانی؛ بهاره خلج