دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله علمی پژوهشی

شناسایی مهمترین الگوهای سینوپتیکی ایجاد کننده گرد و غبار در استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.30488/gps.2021.256866.3329

اشرف اسدی


برآیند تولید فضا؛ مساله شناسی فضای پنداشته (مورد: منطقه سه کلان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.30488/gps.2021.278986.3381

پرویز آقایی؛ جمیله توکلی نیا؛ محسن کلانتری؛ زهره فنی