شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 127-150

عیسی ابراهیم‌زاده؛ منیر یاری؛ یاسمن یاری


پهنه بندی رویشگاه لاله واژگون در حوزه توف سفید استان چهارمحال و بختیاری به منظور گردشگری و حفاظت

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 195-214

علی جعفری؛ مهدیه رحیمی باغ ابریشمی؛ پژمان طهماسبی؛ مژگان عباسی


سنجش میزان برخورداری شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص‌های توسعه

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 1-16

10.30488/gps.2019.91056

سعید ملکی؛ زهرا سلطانی؛ نعیم اکرامی؛ احمد راشدی


تبیین و ارائه مدل ارزیابی اقتصاد گردشگری روستایی در ایران

دوره 8، شماره 29، آذر 1397، صفحه 107-132

حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ ویدا ابیانه؛ سیدراشد صفوی


تحلیلی بر وضعیت توزیع و خوشه بندی توسعه یافتگی منطقه ای در استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 115-128

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ صفیه دامن باغ


سنجش توزیع فضایی مولفه های صنعتی ازنظر برخورداری از سطوح توسعه نمونه موردی: شهرستان های استان اردبیل

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 115-132

عطا غفاری گیلانده؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی؛ احمد آفتاب


تحلیل فضایی سطوح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 117-128

علی شماعی؛ باقر احمدی


مطالعة فرونشست در شهر گرگان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 117-128

مرجان تورانی؛ مریم آق آتابای؛ مه آسا روستایی


بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 125-136

فاطمه زادولی؛ شهریور روستایی؛ حسین کریم زاده


شناسایی عوامل کلیدی موثردر ایجاد نابرابریهای منطقه ای استان گلستان

دوره 9، شماره 31، خرداد 1398، صفحه 125-140

10.30488/gps.2019.90114

مسعود تقوایی؛ سیروس شفقی؛ محمدرضا قادری


بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در یک بازه زمانی 20 ساله

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 129-150

سیامک شرفی؛ ابوالفضل شامی؛ مجتبی یمانی


بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر تناسب پهنه‌های دارای ارزش زیبایی شناختی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 135-148

10.30488/gps.2019.85839

سپیده سعیدی؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمد زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی