سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم مطالعه موردی: شهر بهبهان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 1-18

سید علی علوی؛ محمدرضا عبودی؛ مهناز دانشور


تحلیل عدالت فضایی استانهای کشور با روش های MADM مطالعه موردی: بخش شبکه های ارتباطی استان کرمان

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 1-18

10.30488/gps.2019.85829

فرزانه ساسان پور؛ سامان حیدری؛ اسماعیل پیری؛ باقر احمدی


اصلاح مسیر سیستم‌های اصلی حمل و نقل همگانی شهر مشهد با روش الگوریتم کلونی مورچگان و رویکرد افزایش دسترسی

دوره 9، شماره 32، شهریور 1398، صفحه 1-12

10.30488/gps.2019.91057

هومن شاداب مهر؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی؛ عزت اله مافی


پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضۀ آبخیز اوغان استان گلستان با استفاده از مدل فازی

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 1-14

10.30488/gps.2020.110893

غلامرضا غلامی کلاته؛ پرویز کردوانی؛ محسن رنجبر


یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده : مورد مطالعه تهران

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-16

10.30488/gps.2020.223657.3210

موسی کمانرودی کجوری؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ شهرزاد شریف جاهد


بررسی توسعه کالبدی شهر زنجان با تاکید بر شاخصه های توسعه درون زا

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 11-24

جلیل محمدی؛ علیرضا محمدی


مکانیابی بهینه‌ی توسعه فیزیکی شهر مراغه با تاکید بر پایداری شهری

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 15-31

حسین حاتمی نژاد؛ علی عشقی چهاربرج


تحلیل فضایی اثرات ماسه های روان در روستاهای شهرستان هیرمند

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 17-30

صادق اصغری لفمجانی؛ مهدی نادریان فر


تحلیل عوامل محرک انسانی اثرگذار بر تغییرات کاربری زمین در شهرستان چالوس

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 17-34

هاشم داداش پور؛ عبدالله زارعی


بررسی تغییرات مورفومتری رودخانه با تاکید بر پیچان‌رودها (مطالعه موردی: رودخانه چهل‌چای - نرماب)

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 17-30

عیسی جوکار سرهنگی؛ ابراهیم تلنک؛ قاسم لرستانی