تعیین وسنجش شاخص‌های جرم و بزهکاری در سطح شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی در گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

از آنجا که فضاهای شهری امروزه مولفه‌ای برای وقوع نابهنجاری‌های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می‌باشد، بنابراین بررسی جنبه‌های کیفی و کمی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل میزان جرائم و بزهکاری در سطح شهرستان‌های استان فارس با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS و SAW می‌باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و با رویکرد کاربردی می‌باشد و برای انجام پژوهش از داده-های سالنامه آماری سال 1392 استفاده گردیده است و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماریEXCEL استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از تکنیک TOPSIS گویای آن است که شهرستان شیراز با امتیاز (1) به عنوان ناامن‌ترین ناحیه از لحاظ جرم و بزهکاری در سطح شهرستان‌ها و شهرستان‌‌ سروستان با امتیاز(0.005) به عنوان کمترین میزان جرم و بزهکاری در سطح شهرستان‌های استان فارس می‌باشند. نتایج با استفاده از تکنیک SAW نیز نشان‌دهنده بیش‌ترین جرم و بزهکاری در شهرستان‌ شیراز با امتیاز(0.544)و کمترین جرم و بزهکاری درشهرستان سروستان با امتیاز(0.003) قرار دارد. در این میان، شهرستان شیراز دارای بدترین وضع از نظر شاخص‌های یاد شده است و وضعیت آن طی چند سال اخیر به دلیل مهاجرت‌هایی که به این شهرستان صورت گرفته بغرنج‌تر شده است. در آخر هم برای نتیجه گیری بهتر نقشه پراکندگی فضایی میزان جرم و بزهکاری استان فارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد نمایش قرار گرفته است. با توجه به نقشه مورد نظر شهرستان های شیراز و سروستان که دارای بدترین و بهترین وضع از لحاظ شاخص های جرم و بزهکاری می باشند در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The level of inequality city of the province of the crime indicators using quantitative techniques

چکیده [English]

Since urban areas are urban component to the disorder and the absence of security in the city, so the qualitative and quantitative analysis of the aspects of security, both physically and socially, in urban areas is essential. This study aims to analyze the crime and delinquency in the cities of Fars province with multi-criteria decision-making methods of TOPSIS and SAW. This research method is analytical and practical approach to the study of the data Statistical Yearbook 1392 is used as well as for data analysis and statistical software EXCEL is used. The results using TOPSIS technique suggest that the city of Shiraz with a score of (1) is the most insecure areas of crime and Sarvestan city with a score of (0.005) as the lowest crime rate in the province. Results using the SAW technique also represent the highest crime rate in the city of Shiraz (0.544) and the lowest crime rate in the city Sarvestan with (0.003). Moreover, the city of Shiraz has had the worst status over the last few years that is becoming more complex due to immigration that took place in the city.Results using the SAW technique also represent the highest crime rate in the city of Shiraz (0.544) and the lowest crime rate in the city Sarvestan with (0.003). Moreover, the city of Shiraz has had the worst status over the last few years that is becoming more complex due to immigration that took place in the city city.security, techniques, TOPSIS, ranked SAW, Fars province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Techniques
  • TOPSIS
  • ranked SAW
  • Fars province