نابرابری‌های ناحیه‌ای در توسعه پایدار آموزشی(نمونه موردی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

توسعه را فرایند تحول بنیادین باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفیتهای جدید و ارتقای کمی و کیفی قابلیتها و توانایی‌های انسانی، آموزشی، اقتصادی و... دانسته‌اند که رسیدن به چنین مرتبه-ای بیش از همه مستلزم تحول فرهنگی و ارزشی جوامع است. به بیانی دیگر دانش و دانایی ملی، رکن اصلی توسعه می‌باشد و جامعه زمانی به اهداف خود دست می‌یابد که از راه توسعه انسانی راه خود را هموار کند. با توجه به ضرورت امر این تحقیق با هدف بررسی شاخص های آموزشی در شهرستانهای استان آذربایجان‌غربی، با به کاربست 42 شاخص آموزشی تهیه شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن نیز توصیفی تحلیل می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش ویکور که یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره می‌باشد و روش تحلیل خوشه‌ای در محیط نرم افزاری spss بهره گرفته شده است. بر مبنای نتایج مدل ویکور شهرستان ارومیه، خوی و نقده به ترتیب با امتیاز 0.0342، 0.2491 و 0.4296 در رتبه اول تا سوم قرارگرفته‌اند. در مقابل شهرستان شاهین‌دژ با امتیاز(0.9647) و چالدران با امتیاز (1)در پایین‌ترین رتبه قرار گرفته‌اند. همچنین طبق یافته‌های تحلیل خوشه‌ای شهرستان‌های ارومیه و خوی با بیشترین سهم در خوشه اول و فرا توسعه قرار دارند. در گروه دوم، شهرستان‌های نقده و پیرانشهر و در گروه سوم شهرستانهای بوکان، ماکو، میاندوآب، سلماس و مهاباد قرار دارند و در نهایت شهرستان‌های تکاب، پلدشت، شوط، شاهین‌دژ، چالدران، چایپاره، سردشت و اشنویه به‌عنوان شهرستان‌های فرو برخوردار شناخته شدند. بنابراین برای کاهش نابرابریهای ناحیه ای و افزایش توسعه پایدار از لحاظ اموزشی و برون رفت از وضعیت جاری تمام ابعاد مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی وزیرساختی پیشنهاد می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional disparities in education for sustainable development (Case city in West Azarbaijan province)

نویسنده [English]

  • n s
gf
چکیده [English]

The development process of fundamental transformation cultural beliefs, social organizations, Political and economic to create and fit the new capacities and improving the quality and quantity of human capabilities and abilities, Educational, economic and expressed to achieve this state requires cultural change and worth more than all the communities. In other words, the national knowledge and wisdom, the main pillars of development and the time to achieve your goals That makes its way through human development. With respect to this research to evaluate the educational indicators in West Azerbaijan province, with the implementation of 42 indicators has been developed. Applied research and it is also descriptive. as well as to analyze information from VIKOR Is a multi-criteria decision-making methods and cluster analysis was used spss software environment. Based on the results VIKOR City of Urmia, Khoy and tinsel Respectively with a score of 0.0342, 0.2491 and 0.4296 have been in the first place to third. The city Shahindej points (0.9647) And Chalderan points (1) At the lowest rank are located. Also, according to the results of cluster analysis urmia and Khoy cities with the largest share In the first cluster And learning development. In the second group, Tinsel and city of Piran and the third group Bukan County, Maku, mentioned, Salmas, Mahabad, with and finally Counties takab, demands, round, Shahindezh, Chalderan, Chaypareh, Sardasht and Oshnavieh As the city was known for its collapse. So to reduce regional disparities and increase sustainable development in terms of education and out of the current state of all management aspects, social, cultural and infrastructural recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Indicators
  • Sustainability
  • Azerbaijan West