تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندان، بابلسر

2 دانشگاه مازندران

3 عضوهیات علمی

چکیده

امروزه دستیابی به توسعه پایدار و تراکم ساختمانی مناسب و پایدار در سطح شهرها به منظور ارتقای کیفیت زندگی و بهبود محیط زیست شهری از ضرورت های توسعه شهری محسوب می شود. توسعه روزافزون جمعیت شهرنشین، محدودیت منابع و لزوم بهره وری عقلایی از امکانات موجود، اهمیت توجه به مقوله تراکم در شهرها را دوچندان می نماید. زیرا تعیین تراکم جمعیتی و ساختمانی از مهم ترین ابزارهای شهرسازی در راستای تعادل بخشی و ایجاد نظم در سیستم پیچیده شهری است. بر این اساس، لزوم نگرشی ریشه ای و عمیق به مبحث تراکم شهری و تاثیرات آن بر سایر پدیده های شهری بیش از پیش احساس می گردد. تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات جهت بررسی تراکم ساختمانی از بلوک‌های آماری سال‌ 1395 مرکز آمار ایران استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی سطح پایداری محلات شهر، از 384 پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش از روش های مختلفی آماری از جمله کروسکال والیس و آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اختلاف در بین گروه های تراکم ساختمانی، تفاوت معناداری دارد و میزان پایداری محله ای در نقاط متلف شهر بابلسر از لحاظ تراکم برابر نیست. در واقع می توان اینطور بیان نمود که بین محله ها با تراکم ساختمانی متفاوت از نظر پایداری کالبدی و زیست محیطی و اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد. محله های دارای ترکم متوسط ساختمانی از نظر پایداری کالبدی، زیست محیطی و اقتصادی از محلات کم و پرتراکم(ساختمانی) وضعیت بهتری دارند. اما از نظر پایداری اجتماعی-فرهنگی بین محله های دارای تراکم ساختمانی متفاوت، تفاوت معناداری جود ندارد و وضعیت این بعد از پایداری با تراکم ساختمانی در محله ها ارتباطی ندارد. به طور کلی بابلسر از نظر پایداری در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationship between Construction Concentration and Sustainability Levels in Babolsar city

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Allahgholitabar Nesheli 1
  • Sedighe Lotfi 2
  • Golamreza MALEKSHAHI 3
1 Master of Science in Geography and Urban Planning, Mazandaran University, Babolsar
2 Professor of Geography and Urban Planning, Mazandaran University, Babolsar
3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Mazandaran University, Babolsar
چکیده [English]

Today, achieving sustainable development and proper and sustainable construction density in the cities to improve the quality of life and improve the urban environment is considered as a necessity of urban development. The increasing urban population growth, resource constraints and the rational efficiency of existing facilities increase the importance of paying attention to the density of urban areas. Since demographic and construction densification is one of the most important means of urban planning in order to balance and create order in a complex urban system. Accordingly, the need for a deep and deep view of the topic of urban density and its effects on other urban phenomena is felt more than ever.The present research is analytical-descriptive. In order to collect information for the study of construction density, statistical blocks of 2011 were used. 384 questionnaires were also used to assess the sustainability of urban neighborhoods. In this study, various statistical methods including Kruskal Wallis and binomial test were used. The results of the research showed that there is a significant difference between the groups of construction density and the level of neighborhood stability in the cities of Babolsar is not equal in terms of density. In fact, it can be stated that there is a significant difference between neighborhoods with different construction densities in terms of physical, environmental and economic sustainability. Neighborhoods with average building density in terms of physical, environmental and economic sustainability are better than low-density (construction) and high-density (construction) neighboroods. However, in terms of socio-cultural sustainability between neighborhoods with different construction densities, there is no significant difference and the situation of this aspect of sustainability is not related to the density of construction in the neighborhoods. In general, Babolsar is not in a good position in terms of sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Density
  • Sustainability
  • Urban Neighborhood
  • Babolsar