شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده کیفیت زندگی سکونتگاه های شهری با تاکید بر کاربرد آینده پژوهی(نمونه موردی : محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دانشگاه زنجان

چکیده

ظهور مجدد موضوع کیفیت زندگی درسال های اخیر ناشی از علاقه به توسعه انسانی،اجتماعی،توسعه پایدار،انجمن سلامت و.. است. دراین راستا، این پژوهش قصد دارد با تکیه بر دیدگاه نوین برنامه ریزی، با استفاده از روش های خاص آینده نگاری برای سکونتگاه های شهر زنجان برنامه ریزی کند. روش تحقیق براساس روش های جدید آینده پژوهی،تبیینی می باشد. عوامل توسط 30 کارشناس و متخصص برنامه ریزی شهری با به کارگیری پویش محیطی، تحلیل اثرات متقابل/ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت و از نرم افزار تخصصی آینده پژوهی MICMAC برای تحلیل عوامل موثر بروضعیت آینده سکونتگاه های شهری استفاده شده است.نتایج نشان داد که وضعیت پراکندگی متغیرهای موثر بر وضعیت آینده کیفیت زندگی سکونتگاهای شهری متفاوت است.در محله اسلام آباد وضعیت سیستم ناپایدار بوده و بیشترمتغیرها دراطراف محور قطری صفحه پراکنده شده و درحالی که در محله کارمندان توزیع متغیرها ازشکل سیستم پایدار تبعیت کرده ومتغیرها تاحدودی به شکل L پراکنده اند. از میان 34 عامل بررسی شده، در محله کارمندان 9 و در محله اسلام آباد 12 عامل اصلی به عنوان عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده کیفیت زندگی انتخاب شده اند که همه عوامل در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم تکرار شده اند. یافته ها نشان داد که درمحله کارمندان اغلب عوامل اجتماعی همچون عوامل مشارکت، هویت، شورایاری های محلی، حکمروایی خوب شهری مطرح شده درحالی که در محله اسلام آباد عوامل اقتصادی(شامل قیمت زمین و مسکن،اشتغال ساکنین) و کالبدی(شامل ساخت وسازهای مبتنی بر قوانین نظام مهندسی،سرانه و سطوح کاربری ها،نظارت در حین ساخت و ساز، مالکیت(امنیت تصرف)،کیفیت مسکن) به عنوان عوامل کلیدی مطرح که کیفیت زندگی آینده این سکونتگاه ها را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Key Factors Affecting the Future Status of Quality of Life in Urban Settlements with an Emphasis on Future Studies (Case Study: Karmandan and Islamabad neighborhoods City of Zanjan)

نویسندگان [English]

  • saeed najafy 1
  • mohsen ahadnejad 2
1 zanjan university, social science faculty, geography and urban planning
2 zanjan universtiy
چکیده [English]

The re-emergence of the issue of quality of life in recent years is due to the interest in human development, social development, sustainable development, the health community, and so on. In this regard, this research intends to plan using the special forecasting methods for settlements in Zanjan city based on a new perspective of planning. The method of research based on new methods of futures studies is explanatory. Factors were evaluated by 30 urban planners and experts, using environmental scans, analyzing interactive / structural effects And the MICMAC Futuristics Specialist Software has been used to analyze the effective factors of the future location of urban settlements. The results showed that the dispersion status of the variables affecting the future status of the quality of life in urban settlements is different. In the neighborhood of Islamabad, the state of the system is unstable and most of the variables are dispersed around the diameter of the plate and While in the Karmandn neighborhood distribution area, variables follow the form of a stable system and variables are partially in the form L distributed. Among the 34 surveyed agents, in Karmandan neighborhood 9 and in the neighborhood of Islamabad, 12 major factors were selected as the key factors affecting the future quality of life situation which all factors are repeated in both direct and indirect ways. The findings showed that in the Karmandan neighborhood, most social factors, such as the factors of participation, identity, local councils, good urban governance, have been raised While in the neighborhood of Islamabad economic factors (including land and housing prices, employment of residents) And physical (including construction based on the laws of the engineering system, per capita and user levels, supervision during construction, ownership (capture security), housing quality) As key factors affecting the quality of future life of these settlements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • urban settlements
  • Futures Studies