تجزیه و تحلیل تروریسم، ابزار ژئوپلیتیکی توزیع فضایی قدرت

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در جهان امروزی، جنگ علیه تروریسم به گفتمان مسلط امنیتی و ژئوپلیتیکی در نظام بین الملل تبدیل شده است. اصطلاح «تروریسم»، هم از لحاظ نظری و هم در صحنه عمل، اصطلاحی پیچیده است. تروریسم، خشونت با نقشه قبلی و با جهت گیری های سیاسی از سوی گروههای خرده ملی برای تاثیر گذاری و ایجاد ترس در بین ملتها است.
در حال حاضر جریان تروریسم منشاء بروز ناامنی و تهدید در سرتاسر جهان، بویژه مناطقی نظیر خاورمیانه، آسیای میانه، شمال آفریقا و حتی اروپا شده است. به طور کلی حوزه نفوذ و اثرگذاری تروریسم، سطوح فضایی ملی، منطقه ای و بین المللی را در بر می گیرد. تروریسم به عنوان یک مقوله« ژئوپلیتیکی» محسوب می شود که در روابط و رقابتهای میان دولتها با گروههای معارض داخلی، در رقابت میان کشورها در سطح منطقه ای و در رقابت و کشمکش میان قدرتهای جهانی با یکدیگر، به عنوان ابزار مقابله بکارگرفته می شود. این نکته دارای اهمیت شایان توجهی است که حرکت جامعه بین الملل در مبارزه با این پدیده تهدید کننده امنیت، باعث تغییر و تحول در رژیم های امنیتی و رفتارهای ژئوپلیتیکی شده است. تروریسم یک تهدید جدی علیه امنیت ملی و بین المللی است و با استفاده از بنیانهای ژئوپلیتیکی می توان آن را تعریف و در معرض بحث و بررسی قرار داد. تأثیر و تأثرهای فی مابین قلمروخواهی و تروریسم می تواند تا نقش بسزایی در ژئوپلیتیک محلی و جهانی داشته باشد. در واقع، ژئوتروریسم به نو قلمرو خواهی گروههای تروریست اشاره می نماید که در مواقعی به جنگهای سخت می انجامد و امنیت محلی، ملی، منطقه و جهانی را با خطر مواجه می سازد.
در مقاله حاضر که در رده مقالات بنیادی است، با روشی توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین نقش، کارکرد و ابعاد ژئوپلیتیکی تروریسم می باشیم. در واقع، مقاله حاضر بدنبال اثبات این فرضیه است که، در جهان امروزی، تروریسم به یک ابزار ژئوپلیتیکی در دست کشورهای قدرتمند، برای مقابله با رقبایشان تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terrorism Analysis, geopolitical tools of spatial distribution of power

نویسنده [English]

  • narjessadat hossainy
دانشگاه تهران
چکیده [English]

Terrorism Analysis, geopolitical tools of spatial distribution of power
Abstract
In today's world, the war on terrorism and the geopolitical security discourse in the international system transformation. So-called terrorism, both in theory and in practice, a complicated term. Terrorism, Violence premeditated and political orientation of the groups in national influence and create fear among the nations. Now the source of insecurity and the threat of terrorism throughout the world, particularly in areas such as Middle East, Central Asia, North Africa and even Europe. In general, the scope and impact of terrorism,
Spatial levels of national, regional and international sanctioned. Terrorism as a geopolitical issue Is that the relationship between government and competition with domestic opposition groups, the competition between countries At the regional level and in competition and conflict among world powers with each other, as a means of coping employed it is possible. It is noteworthy that the international community is very important in the fight against this phenomenon Security-threatening, causing changes in the geopolitical security regimes and practices. Today, terrorist groups have an important role and role in global, regional and intriguing rivals and rivals among rival players.
In the In the present paper, the descriptive and analytical approach to the role, function and geopolitical dimensions of terrorism there. In fact, this article seeks to prove the hypothesis that, in today's world, terrorism is a geopolitical tool in the hands of powerful countries, to deal with their rivals have become.
Key words: terrorism, international relations, geopolitics, security, Space

کلیدواژه‌ها [English]

  • : terrorism
  • international relations
  • Geopolitics
  • Security
  • Space