ارزیابی و تحلیل نقش کنشگران مدیریت شهری در مدیریت یکپارچة بافت تاریخی کلان‌شهر شیراز با استفاده از مدل ANP

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

10.30488/gps.2020.110899

چکیده

چکیده:
امروزه مدیریت و حفاظت از بافت‌های تاریخی به یک موضوع فوری و چالش‌برانگیز تبدیل‌شده است. زیرا کنشگران متعددی در مدیریت بافت تاریخی کلان‌شهرها به ایفای نقش می‌پردازند. لذا هماهنگی این کنشگران و مدیریت منسجم بافت تاریخی از درجة اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براین اساس پژوهش حاضر به دنبال شناسایی کنشگران و رتبه‌بندی‌ آن‌ها در نظام مدیریت بافت تاریخی کلان‌شهر شیراز می‌باشد تا بتواند با شناخت چالش‌های موجود؛ زمینة تحقق مدیریت یکپارچه در بافت تاریخی را ارزیابی و تحلیل نماید.
در این پژوهش براساس مبانی نظری؛ شاخص‌های مختلف مدیریت شهری در زمینه‌های برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و غیره شناسایی و در قالب پرسشنامة خبرگان(20 نمونه) به رتبه‌بندی کنشگران مختلف مدیریت شهری با استفاده از مدل دلفی و وزن دهی در نرم‌افزار Super Decision و با استفاده از مدل ANP پرداخته‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به دلیل مدیریت متمرکز حاکم بر بافت تاریخی نهادهای ملی و حکومتی بیشترین نقش را در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بافت تاریخی ایفا می‌نمایند. همچنین سازمان‌های مدیریت محلی مانند شهرداری و شورای شهر بیشتر از آن‌که نقش مدیریتی ایفا نمایند تنها به‌عنوان نهادهای ناظر، خدماتی و عمرانی به فعالیت می‌پردازند. شکاف مدیریتی فوق باعث اتلاف سرمایه‌های محلی و عدم تمایل بخش خصوصی و شهروندان به مشارکت گردیده است. لذا به‌کارگیری رویکرد مدیریت یکپارچة شهری در بافت تاریخی کلان‌شهر شیراز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند موجب کاهش تفرق عملکردی حاکم بر نظام مدیریتی و بهبود عملکرد آن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analysis of the Role of Urban Management Actors in the Integrated Management of the Historical Texture of Shiraz Metropolis using the ANP Model

نویسنده [English]

  • Meysam Rezaei 2
2 Department of urban planning, Faculty of Geography and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abtract:
Today, management and conservation of historical textures have become an urgent and challenging issue. Because many actors play a role in managing the historical texture of metropolitan cities. Therefore, the coordination of these actors and the coherent management of the historical texture are of particular importance. Accordingly, the present study seeks to identify actors and rank them in the historical texture management system of the Shiraz Metropolitan Area in order to assess and analyze the realm of integrated management in the historical texture by recognizing the existing challenges.
In this research, based on theoretical foundations, various indicators of urban management in the areas of planning, policy making, legislation, etc., and in the form of a questionnaire of experts (20 samples), were ranked by various actors of urban management using the Delphi model and Weighing is done in the Super Decision software using the ANP model. The results of this research show that due to centralized management of the historical texture, national and state institutions play the most role in policy making and planning of historical texture. Also, local management organizations such as the municipality and city council operate more than supervisory, service and development agencies than they have a managerial role. The above managerial gap has led to the loss of local capital and the reluctance of the private sector and citizens to participate. Therefore, the application of integrated urban management approach in the historical context of Shiraz city is an inevitable necessity, which can reduce the functional divisions governing the management system and improve its performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Management"
  • " Integrated Urban Management"
  • " Urban Management Actors"
  • "Historical texture"
  • "Shiraz metropolis"