ارزیابی قابلیت پیاده مداری محلات مسکونی با رویکرد رتبه بندی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهر اندیشه)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

ازآنجایی‌که یکی از شاخص‌های پایداری شهرها در قرن حاضر، کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و کاهش آلودگی هوا، در جهت افزایش حمل‌ونقل عمومی، ارتقاء فعالیت بدنی ساکنین و همچنین سلامت عمومی شهروندان، ترغیب و تشویق به افزایش قابلیت پیاده‌مداری است، لذا موضوع جایگاه سهم عابر پیاده در چند دهه اخیر در دستور کار برنامه‌ریزان و مدیران شهری قرارگرفته است تا موجب افزایش کیفیت محیط فضای شهری شده و خود باعث تشویق و ترغیب به افزایش قابلیت پیاده‌مداری شود. با توجه به اینکه شهرها از بافت کالبدی متجانسی برخودار نیستند، بدیهی است که فضاهای مختلف شهری نیز از قابلیت پیاده‌مداری یکسانی برخوردار نباشند. از این رو شناسایی ویژگی‌های فیزیکی محیط ساخته شده از اهمیت زیادی در زمینه پیاده‌مدار شدن برخوردار است. از جمله این فضاها در شهرها می‌توان به محلات مسکونی اشاره کرد. در پژوهش حاضر با انتخاب شهر اندیشه به عنوان محدوده مورد مطالعه، ابتدا شاخص‌های دخیل در قابلیت پیاده‌مداری محلات مسکونی شناسایی شده و سپس هر کدام به صورت لایه‌هایی از نقشه درآمده و با استفاده از روش مقایسه دوبه‌دو (AHP)، وزن مربوط به هر کدام شده است. در ادامه برای انجام عملیات پهنه‌بندی و رتبه‌بندی قابلیت پیاده‌مداری محلات مسکونی از شاخص‌های بین‌المللی که در بسیاری از کشورها اعمال گردیده از جمله تراکم مسکونی، تنوع و اختلاط کاربری، وضعیت خیابان‌ها، جذابیت و زیبایی محیط اطراف، ایمنی و امنیت استفاده شده است. طبق محاسبات صورت گرفته با استفاده از روش AHP مشخص شده است که شاخص‌های ایمنی از جرم -امنیت از ترافیک و تراکم مسکونی به ترتیب از بیشترین (502/0) و کمترین (032/0) اهمیت نسبی برخوردار است. مقایسات زوجی بین شاخص‌های قابلیت پیاده‌مداری نشان داده است که محلات مسکونی فاز دو نسبت به دیگر محلات شهر اندیشه از وضعیت مطلوبتری در پیاده‌مداری بهره‌مند است. از طرف دیگر خروجی حاصل از پهنه‌بندی قابلیت پیاده‌مداری محلات مسکونی حاکی از این بوده که عموما محلات مسکونی که از قابلیت پیاده‌مداری بالایی برخوردار هستند در مجاورت بخش مرکزی شهر (CBD) و یا در کنار مراکز تجاری که در سطح برخی محلات ساخته شده است قرار دارند. با توجه به اطلاعات بدست آمده محله 29 فاز سه شهر اندیشه با 86 امتیاز پیاده‌مدارترین محله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation neighborhoods walkability with Approach ratings and zoning (Case Study: City of Android)

چکیده [English]

Since today is one of the indicators of the sustainability of cities in this century, reducing the use of fossil fuels and reduce air pollution, in order to increase public transport, promotion of physical activity and general health of citizens, residents, encourage increased walkability, Therefore, the issue of pedestrian place in recent decades has been on the agenda of planners and city managers to increase the quality of the environment and urban spaces and encourage walkability is increasing. Given that cities do not enjoy the texture homogeneous, it is obvious that different urban spaces also do not have the ability to be the same orbit. The identification of the physical characteristics of different spaces is of great importance in the field of urban planning. Among these spaces in cities can be noted residential neighborhoods. This study intends to use the comparative study, the walkability neighborhoods examine the idea. For this purpose, indicators such as residential density, diversity and mixing land uses, the streets, the charm and beauty of the environment, traffic safety and security of mass is used. The results of the analysis (GIS) showed that neighborhood 29 Phase Three and six-phase five-city neighborhoods Andishe to be low and thus are walkability. On the other hand the results of the ranking (AHP) indicates that residential neighborhood walkability phase two implementation areas of Andishe city.
Since today is one of the indicators of the sustainability of cities in this century, reducing the use of fossil fuels and reduce air pollution, in order to increase public transport, promotion of physical activity and general health of citizens, residents, encourage increased walkability, Therefore, the issue of pedestrian place in recent decades has been on the agenda of planners and city managers to increase the quality of the environment and urban spaces and encourage walkability is increasing. Given that cities do not enjoy the texture homogeneous, it is obvious that different urban spaces also do not have the ability to be the same orbit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walkability neighborhood
  • Walkability index
  • Andishe city