تحلیلی بر میزان کارآمدی و ناکارآمدی شهرهای ایران از لحاظ خدمات بهداشتی- درمانی (مورد شهرهای استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 کارشناس ارشد

چکیده

توزیع فضایی متعادل انواع خدمات شهری از مهم‌ترین نشانه‌های عدالت اجتماعی در شهر به شمار می‌رود. بخش خدمات بهداشتی و درمانی در میان انواع مختلف خدمات شهری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چون با قشر وسیع‌تری از جامعه شهروندی ارتباط داشته و از سویی دیگر وظیفه و رسالت خطیر حفظ سلامت و مراقبت از حیات جامعه را بر عهده دارد. مقاله حاضر با تحلیلی بر میزان کارایی و ناکارایی شهرستانهای استان خوزستان ازلحاظ خدمات بهداشتی- درمانی با 31شاخص تدوین ‌شده است. روش بکار گرفته ‌شده توصیفی- تحلیلی است که از تکنیک تحلیلی پوشش داده‌ها استفاده ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که از 24 شهرستان مورد مطالعه 15شهرستان آن با میزان کارایی کمتر از یک درصد به ‌عنوان شهرستانهای ناکارا و سایر شهرستانها به تعداد 9 شهر که میزان کارایی آنها یک درصد می‌باشد، به عنوان شهرستانهای کارآمد شناخته می‌شوند. همچنین نتایج حاصل از ماتریس کارایی متقاطع، منعکس‌ کننده این مطلب است که رامشیر، هفتگل و لالی توانسته‌اند رتبه‌های نخست را در بین شهرستانهای مورد مطالعه به خود اختصاص دهند. از سوی دیگر شهرستانهای مانند آبادان، اهواز و باوی در جایگاه آخر و در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در حالت کلی 62درصد از شهرها در وضعیت نامساعد و ناکارآ قرار دارد که نشانگر وضعیت نامساعد آن‌ها ازلحاظ میزان کارایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effectiveness and ineffectiveness of cities in terms of health services (Case Khuzestan province)

چکیده [English]

In the current situation, Balanced spatial distribution of municipal services in the city is the most important signs of social justice and Important role in the harmoniousn develo pment of their areas.Health services in every community and people of physical and mental health is a prerequisite for sustainable development.. Analytical paper on the effectiveness and ineffectiveness of Khuzestan province in terms of health services with 31 indicators has been developed. The method used is descriptive analysis of data envelopment analysis is used. The results show that of the 24 cities studied,Analytical paper on the effectiveness and in effectiveness of Khu zestan province in term s of health services with 31 indicators has been developed. The method used is descriptive analysis of data envelopment analysis is used. The results show that of the 24 cities studied, 15 of them with less tha n one percent efficiency as inefficient cities And other cities over 9 percent of the performance is to be known. 15 of them with less than one percent efficiency as inefficient cities And other cities over 9 percent of the performance is to be known. The results of the Matrix crossover performance reflects the fact that Ramshir, haftgol and Lali able to rank first among the cities studied and respectively. On the other hand, such as the cities of Abadan, Ahwaz and Bavi in late position and are at a disadvantage. In general, 62 percent of cities and inefficient disadvantage is that reflect their disadvantage in terms of efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency and inefficiency
  • Healthcare
  • Spatial justice
  • The cities of Ahwaz