سطح بندی پایداری امنیتی شهرستان های مرزی با استفاده از تحلیل خوشه ای (نمونه موردی شهرستان های استان خراسان شمالی)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی جغرافیای سیاسی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران دبیر گروه مطالعاتی امایش سرزمین - مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

2 دانشگاه امام حسین ع

3 ارشد شهرسازی؛ گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امنیت مرزها پشتوانه ای محکم برای امنیت با ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هر گونه نا امنی در مرز قادر است در سیستم ها اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و نظامی داخل کشور اخلال ایجاد نماید و در مقابل امنیت مطلوب قادر است در حد خود در امنیت داخل کشور سهم برجسته ای را به خوود اختصاص دهد. یکی از مهمترین ابعاد و ملاحظات آمایش سرزمین بعد دفاعی – امنیتی آن است. زیرا ضرورت های دفاعی نظامی و غیر نظامی مسایلی هستند که در جهان کنونی کلیه ابعاد زندگی را در برمیگیرند و تنها به ایجاد فعالیت و اسکان در مناطق استراتژیم نمی شود .در کشـور ایران نیز یکی از اهداف مهم در برنامه های اقتصـادی اجتماعی پس از انقلاب، کاهش محرومیـت و رفـع نابرابری بین منـاطق جهت ایجاد پایدرای امنیتی اسـت. روش تحقییق این مقاله از نوع تحلیلی کاربردی است و هدف از این مقاله سطج بندی شهرستان های استان خراسان شمالی به عنوان یکی از استان های محروم مرزی؛ با استناد به 4 بعد اصلی پایداری و 80 گویه است با استفاده از روش تحلیل خوشه ای که در محیط SPSS محاسبه شده و همچنین از ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش شباهت پایداری امنیتی شهرستان ها نسبت به هم محاسبه شده است و جهت ترسیم نقشه ها نتایج نهایی به Gis انتقال داده شده است. با توجه به یافته های تحقیق شهرستان راز و جرگلان در پایین ترین سطح پایداری امنیتی قرار دارد. که جهت رفع محرومیت و ایجاد تعادل ناحیه ای توجه جدی مسولان و برنامه ریزی استراتژیک را می طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security Stable ranking border city using the cluster analysis (Case city of North Khorasan province)

نویسنده [English]

  • Sayed Mostafa hashemi 1
1 Phd of Political Geography-Islamic Azad university- Science and research Branch- Tehran- Iran
چکیده [English]

Border Security firm support for the security of various dimensions within the country And any insecurity at the border could in the economic, cultural, political, social, military and interior interfere And enables the optimal security level in the country's internal security service provide a significant contribution to Hovd. One of the most important aspects of land use considerations of defense - its security. Because the need for military and civilian defense are issues which all aspects of life in today's world slush and settlement activities in the areas of strategy is not only to create. In Iran, an important objective of socio-economic programs after the revolution, reducing poverty and eliminating inequalities between regions is to create sustainable security. methods of this research is applied Analytical and the purpose of this article, the city of North Khorasan province As one of the deprived provinces border, according to four basic dimensions of sustainability, and the 80-item Using cluster analysis in SPSS environment as well as calculated the Pearson correlation coefficient To assess the similarity is calculated with respect to the sustainability of city security And to draw maps Gis been transferred to the final results. According to research findings city Jargalan secret and stability at the lowest level of security. For poverty elimination and balancing area requires serious attention and strategic planning officials.

Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification, security stability, border, North Khorasan
  • Cluster analysis