تحلیل عوامل ژئومورفولوژیکی در مکانیابی مراکز نظامی- دفاعی با استفاده از ANP وGIS (پادگان های شهرستانهای مرزی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی، هیئت علمی

2 هیئت علمی دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه ارومیه

چکیده

مکانیابی انتخاب بهترین و مطلوب ترین نقطه و محل استقرار است؛ بطوری که پنهان و مخفی کردن نیروی انسانی و وسایل و تجهیزات و فعالیت ها را به بهترین وجه امکان پذیر می سازد..هدف از این تحقیق، شناسایی وضعیت استقرار مراکز نظامی و دفاعی شهرستان های مرزی آذربایجان غربی و تجزیه تحلیل شرایط محیطی و معرفی مکان مناسب برای احداث مراکز نظامی دفاعی است.روش کار بدین صورت است که ابتدا با تنظیم پرسشنامه به روش پیمایشی، نظرات متخصصان نظامی و ژئومورفولوژی در باره فاکتورهای موثر در مکان گزینی مراکز نظامی جمع آوری شد، سپس با رقومی کردن لایه های مورد نیاز از روی نقشه های موجود،پایگاه داده ها در نرم افزارArc GIS تهیه و همچنین وزن دهی داده ها با استفاده از روش ANP انجام گرفت در نهایت نقشه پهنه پندی منطقه از کاملا نامناسب تا کاملا مناسب تهیه گردید.نتایج نشان می دهد، هیچ یک از پادگانها در وضعیت کاملا مناسب قرار ندارند و فقط پادگان امام سجاد تقریبا در وضعیت کاملا مناسب و پادگان لشگر 64 پیاده ارومیه در وضعیت کاملا نامناسب قرار گرفته است. با توجه به میانگین ارزشی، میانگین امتیازی همه پادگانها 3.13 است که این به معنای استقرار متوسط پادگانها است.روش کار بدین صورت است که ابتدا با تنظیم پرسشنامه به روش پیمایشی، نظرات متخصصان نظامی و ژئومورفولوژی در باره فاکتورهای موثر در مکان گزینی مراکز نظامی جمع آوری شد، سپس با رقومی کردن لایه های مورد نیاز از روی نقشه های موجود،پایگاه داده ها در نرم افزارArc GIS تهیه و همچنین وزن دهی داده ها با استفاده از روش ANP انجام گرفت در نهایت نقشه پهنه پندی منطقه از کاملا نامناسب تا کاملا مناسب تهیه گردید.نتایج نشان می دهد، هیچ یک از پادگانها در وضعیت کاملا مناسب قرار ندارند و فقط پادگان امام سجاد تقریبا در وضعیت کاملا مناسب و پادگان لشگر 64 پیاده ارومیه در وضعیت کاملا نامناسب قرار گرفته است. با توجه به میانگین ارزشی، میانگین امتیازی همه پادگانها 3.13 است که این به معنای استقرار متوسط پادگانها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphological analysis in site selection of military centers using GIS, ANP(case studies : garrisons border cities of west Azerbayjan)

نویسندگان [English]

  • sayyad asghari saraskanroud 1
  • mir najaf mosavi 2
  • sajad mahdavi 3
1 university of mohaghegh ardabili
2 urmia university
3 urmia university
چکیده [English]

The site selection is the best and most favorable point is the location and seating, So that concealing and hiding manpower and equipment and activities in the best way possible.. The aim of this study is to identify the establishment of military bases and border city of West Azerbaijan and analysis of environmental conditions and suitable location will be for the construction of military bases.Methods is that, questionnaire survey method first, military experts and geomorphology of the factors in locating military bases were collected. The layers required digitization of the existing map database in Arc GIS software procurement and weight data was performed using ANP.fainaly The area is totally inappropriate zoning map was prepared to fit perfectly. results show that None of the barracks are appropriate in the circumstances and Only Garrison Imam Sajjad almost totally appropriate and army barracks 64-foot Urmia situation is totally inappropriate. According to the average value, the mean score of all garrisons 3.13, which means the establishment of garrisons is averageMethods is that, questionnaire survey method first, military experts and geomorphology of the factors in locating military bases were collected. The layers required digitization of the existing map database in Arc GIS software procurement and weight data was performed using ANP.fainaly The area is totally inappropriate zoning map was prepared to fit perfectly. results show that None of the barracks are appropriate in the circumstances and Only Garrison Imam Sajjad almost totally appropriate and army barracks 64-foot Urmia situation is totally inappropriate. According to the average value, the mean score of all garrisons 3.13, which means the establishment of garrisons is average

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANP
  • GIS
  • Geomorphological Factors
  • Military Centers
  • West Azerbaijan