مکانیابی ‌پناهگاه های شهری مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل(مطالعة شهر کوهدشت)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

گسترش شهرنشینی در دوران معاصر و پیدایش کلان شهرها به عنوان مکان‌های تجمع انبوه مردم و انباشت متراکم سرمایه‌ها و دارایی‌ها از طرفی و در معرض مخاطرات بالقوه‌ی طبیعی و مصنوع بودن اکثر آنها از طرف دیگر، توجهات بسیاری را در سال‌های اخیر، در میان برنامه‌ریزان، دولت‌ها و ملت‌ها به موضوع خطرپذیری و مدیریت آن جلب نموده است. ایمنی در برابر مخاطرات و بحران‌ها از ابتدایی‌ترین اصول جهت دستیابی به استاندارد‌های مطلوب آسایش شهری است. امروزه آسـیب‌پـذیری سکونتگاه‌های ﺷﻬﺮﻱ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﻲﺩﻓﺎﻉ، ﻣﺤﻼﺕ ﻧﺎﺍﻣﻦ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻏﻠﻂ، ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ایران علاوه بر موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونمیک کشور و پذیرش 31 مخاطره از میان 48 گونة شناخته شده جهانی شکل‌گیری کانون‌های جمعیتی شهرگرا؛ زمینه‌ساز شکل‌گیری سکونتگاه های شهری عمدتاً نا‌ایمن در برابر مخاطرات شده است. موقعیت ژئواستراتژیک، استقرار درپهنه خطر پذیری زلزله با ریسک متوسط، و خطرپذیری بالای سیل و همچنین موقعیت استراتژیک به عنوان شهر دفاعی در غرب کشور، ضرورت پرداختن به مساله مکانیابی پناهگاه شهری کوهدشت را اجتناب ناپذیر کرده است. به منظور مکانیابی پناهگاه شهری کوهدشت، شاخص های (کاربری‌ها)هفت‌گانه آموزشی، بهداشتی، پایانه‌ها، تجاری، راه شریانی درجه یک، مسکونی، نظامی، با مطالعة پژوهش های پیشین داخلی و خارجی، روش دلفی، و آرای خبرگان و با لحاظ کردن جغرافیای مخاطرات کوهدشت استخراج شده است. با توجه به اثر گذاری متفاوت شاخص‌های یاد شده، از مدل ترکیبی GIS-AHP-FUSSY برای ارزش گذاری و تهیه مدل مکانی شاخص‌ها استفاده شده است. علاوه بر تعیین مهم‌ترین مولفه‌های اثر گذار در مکان یابی پناهگاه و مکانیابی مناسب‌ترین مکان جهت احداث پناهگاه شهری تعین حد‌ نهایی مکان مجاز برای ساخت پناهگاه شهری را می توان یافته اساسی این پژوهش دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

location Urban Haven Based Passive Defense (The city Kuhdasht)

نویسندگان [English]

  • mostafa mohammadi dehcheshmeh 1
  • mehdi alizadeh 2
  • Alireza Parvezyan 3
1 a
2 Graduate student of geography and urban planning University shahid Chamran ahvaz
3 University of shahed Chamran
چکیده [English]

Urbanization in Contemporary times And the emergence of megacities As places Aggregation Dense Population and also Density Great Capital and Assets On the one hand and the risk of natural and synthetic potential of most of them on the other hand A lot of attention in recent years, among planners, governments and nations on the issue of risk management and it has attracted. Safety against risks and crisis of the most basic principles in order to achieve an optimal Standard urban comfort. Nowadays vulnerability of urban settlements, Undefended spaces, Unsafe neighborhoods, Cities with the wrong architecture, All of the factors threatening the urban and social security.in iran Positions Geostrategic And geo-economic country And accepting 31 of the 48 known species of global risk Formation of oriented population centers, Predisposing The formation of urban settlements Mainly The risk is unsafe.

Geostrategic position, Deployment in earthquake risk zones with an average risk and And the risk of flood and also Strategic position as a Defensive city in the West Country, Necessity Attention locating Urban Haven has Kuhdasht inevitable.

In order to location a city haven Kuhdasht, Seven index (Education, Health, Terminals, Commercial, Road The arterial classy, Residential and military) Previous research study at Inside and abroad, Delphi method and Expert opinions And considering the geography of risks Kuhdasht extracted. Due to the effects various indicators of The hybrid model GIS-AHP-FUZZY for Valued And Location model parameters used. In addition to identifying the most important factors affecting the location of haven And locate the most suitable place to build a city haven , Determination Limit For urban haven to can A key finding This Research Knew.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • Haven
  • risks
  • passive defense
  • Kuhdasht