تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری مناطق چهار گانه شهر کرمان با مدل vikor و Saw

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری مناطق چهار گانه شهر کرمان با مدل vikor و Saw
چکیده :
رشد سریع جمعیت و مهاجرت یکی از عوامل اصلی و مهم در تراکم و رشد شهرنشینی در سال‌های اخیر است. این افزایش رشد سریع باعث بروز مشکلات فراوان در حوزه حمل و نقل برای جامعه شهری می‌شود و چاره اندیشی برای شبکه معابر به منظور کاهش این‌ مشکلات ضرورت می‌یابد. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری شهر کرمان می‌باشد. روش‌شناسی پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد و داده‌های تحقیق از طریق میدانی و اسنادی به دست آمده و پایایی داده‌های مورد استفاده با بهره‌گیری از آلفای کرونباخ به میزان 849/0 محاسبه شده است. در نهایت کیفیت حمل ونقل درون شهری با توجه به شاخص‌های در نظر گرفته شده با یهره گیری از نرم افزارهای ARCGIS,SPSS، و آزمون‌های آماری (K-S )، تحلیل واریانس یک طرفه، توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. برای وزن‌دهی به معیارها و زیر معیارها از تکنیک آنتروپی شانون، برای رتبه بندی مناطق از مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره، vikor و Saw استفاده گردید نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه نشان می‌دهد، تفاوت معناداری در کیفیت حمل و نقل درون شهری در مناطق شهر کرمان وجود دارد به طوری که آزمون توکی این تفاوت معناداری را در چند سطح شناسایی کرده‌ است. در نهایت بر اساس تکنیک (Saw)، به ترتیب مناطق 2، 1، 3، 4 و بر اساس تکنیک (Vikor ) به ترتیب مناطق 2، 1، 4، 3 رتبه بنده‌ای شده‌اند به طوری کلی می‌توان گفت که بر اساس چهار شاخص ارزیابی؛ منطقه 2 شهرکرمان وضعیت مطلوب تری دارد. در مقابل منطقه 4 به لحاظ شاخص‌های حمل و نقل درون شهری شرایط نامطلوب تری نسبت به سایر مناطق دارا می‌باشد.
واژگان کلیدی:کاربری اراضی، حمل و نقل درون شهری، شبکه معابر، شهر کرمان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Intra-urban Transportation and Land Use for Four Regions of Kerman City Using Multi-Criteria, Wikor and Saw Methods

نویسندگان [English]

  • hossein ghazanfarpour 1
  • hojjatallah sharafi 1
  • tahereh momeni azad 2
1 university of shahid bahonar of kerman
2 student in ma
چکیده [English]

Abstract
One of the key factors in the rapid growth of population density and urbanization, especially in recent years. Mainly by population growth, Development of cities into metropolises and Increasing migration into cities from across To increase several times the population they last and Cause much problems for urban transport is the necessity of finding a solution for street networks or transportation systems, traffic facilities and installations for reducing such problems. Based on this, the present study aims is the Analysis the land use in intra-urban transportation system Kerman City. Research methodology is descriptive – analytical based on the questionnaire analysis among the experts who are aware of the urban transportation. For this purpose, 136 experts informed of the current state of city were selected as the sample Reliability of used data was calculated 0.849 by using Cronbach Alpha . Finally, according to the index of intra-urban transportation conditions were analyzed by using of software (ARCGIS, SPSS), and statistical tests ks, Tukey. For weighting the criteria and sub-criteria of the Shannon entropy and for ranking the areas of multi-criteria decision-making models (Saw, Vikor), was used. Results of one-way analysis of variance also show that there is a significant difference in quality of intra-urban transportation in districts of Kerman City in such a way that Tukey test has identified this significant difference in several levels. Finally, on the basis of Saw technique, districts 2, 1, 3 and 4 and based on Vikor technique districts 2, 1, 4 and 3 are ranked, respectively. Generally speaking, it can be said that on the basis of four indices of assessment, Region 2 Kerman is more desirable. And region 4 has adverse condition of intra-urban transportation indices is than other area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Land Use
  • Intra-Urban Transportation
  • Streets Network
  • Kerman City