تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (نمونه موردی: مناطق هشت‌گانه شهر اهواز)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

چکیده

مشارکت از مصادیق کنش اجتماعی بوده و تمامی احکام و عوارض آن را نیز داراست و کنش اجتماعی عبارت است از همه حالات فکری، احساسی و رفتاری که جهت‌گیری آن‌ها بر اساس الگوی جمعی ساخت یابی شده‌اند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهری کلانشهر اهواز است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مناطق هشت‌گانه شهر اهواز تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به ‌عنوان حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نمونه‌گیری نیز متناسب با حجم در مناطق هشت‌گانه شهر اهواز تعیین گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که بیشترین و کمترین میزان مشارکت بین مناطق3 و 1 به ترتیب با میانگین 72/15 و 71/9 در 9 مؤلفه بوده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن پاسخگویان و میزان مشارکت آنان با سطح همبستگی (211/0) اختلاف معناداری وجود دارد. اما با آزمون من وتنی رابطه بین جنسیت و میزان مشارکت رد شد. آزمون رگرسیون خطی ساده نیز نشان داد که پایگاه اقتصادی- اجتماعی به‌عنوان متغیر مستقل تاثیر زیادی بر متغیر وابسته (مشارکت) دارد. همچنین این آزمون با سطح اطمینان 95 درصد فرض اینکه هر چه رضایت اجتماعی شهروندان بیشتر باشد، مشارکت آنان افزایش می یابد، تأیید کرد. تحلیل واریانس یک طرفه نیز گویای آن است که افزایش آگاهی شهروندان، مشارکت بیشتر آنان را بدنبال دارد. همچنین آزمون همبستگی کندال نشان داد که بین اعتماد اجتماعی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد. و در پایان مدل تحلیل مسیر، حاصل نرم افزار AMOS معناداری تمام مولفه ها به جز مؤلفه جنسیت را تأیید می‌کند.
کلمات کلیدی: مشارکت شهروندان، مدیریت شهری، مناطق هشت‌گانه، شهر اهواز.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the participation of citizens in the government of cities (case study: eight areas of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza hossini Kahnoji 2
  • Nabiyollah Hosseini 3
2 Ph.D student of Geography and Rural Planning Ferdowsi University of Mashad
3 Ph.D student of Geography and Rural Planning University of Tabriz
چکیده [English]

Participation is an example of social action and all of its sentences and complications, and social action is all mental states, emotions, and behaviors that are structured according to a collective model. Citizen participation in the affairs of one of the oldest Participation that due to the complexity and variety of aspects Modern life and the urban environment, need to explain the relations of the three vertices of the triangle, activities and places that in For defining appropriate and correct implementation, urban residents from passive to active urban turns.The aim of this study was to analyze the factors affecting the participation of citizens in the government of the metropolitan city of Ahvaz. Population study all eight areas of Ahwaz are using Cochran formula 384 were selected as the sample size to complete the questionnaire. SPSS software was used for data analysis. The proportional sampling in eight areas of Ahwaz were determined. The results showed that the highest and lowest rates of participation between regions 3 and 1, respectively, with an average of 72/15 and 71/9 in the 9 components. Therefore, the results showed that the age of the respondents and the Pearson correlation with the level of participation (211/0) there is a significant difference between gender and addition Mann denies involvement. Simple Linear Regression testing has shown that the socio-economic base as independent variables have a significant impact on the dependent variable (participation) is. The test with a confidence level of 95%, assuming that the citizens more social satisfaction followed by increasing citizen participation confirmed. ANOVA analysis also suggests that increased awareness of citizens, more citizen participation will be. Kendall correlation test showed a significant relationship between social trust and cooperation there. And at the end of the path analysis model is the result of significant AMOS software supports all components except sex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen participation
  • urban management
  • eight areas
  • Ahwaz