تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایه اجتماعی در کلانشهرهای مذهبی ایران مورد پژوهش: کلانشهر قم

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سال آخر دکتری جغرافیا دانشگاه تهران

2 استاد

3 دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

هم‌زمان با اوج‌گیری بحث سرمایة اجتماعی در میان جامعه‌شناسان در دهة90 میلادی، توجه محققان بهداشتی- درمانی و جامعه‌شناسی پزشکی نیز به‌طور فزاینده‌ای به رابطة سلامت و عوامل اجتماعی، نظیر نابرابری، اعتماد عمومی و وفاق ملی معطوف شد و مطالعات گسترده‌ای نیز با محوریت سلامت اجتماعی به انجام رسید. حقیقت این است که زندگی شهری امروزی، در کنار ویژگی‌های مثبت خود، آکنده از عواملی است که سلامت افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد. در همین راستا، پژوهش حاضر نیز که از نوع کاربردی و روش تحقیق آن نیزکه بر پژوهش موردی استوار است، با استفاده از روش توصیفی- تحلیل، به مطالعه سلامت اجتماعی کلانشهر مذهبی قم (محدودة پژوهش)از دریچه میزان دسترسی به شاخص‌های سرمایه اجتماعی می‌پردازد. براین اساس، باتوجه به مدل کوکران، تعداد322 پرسشنامه در میان سرپرست‌های خانوار( سطح تحلیل) هشت منطقة مورد مطالعه توزیع گردید. در نهایت جهت تحلیل و آنالیز داده‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و ArcGIS، و مدل‌های مرتبط، به تشریح سؤالات مطرح شده پرداخته شد. نتایج این مطالعه نیز نشان می‌دهد که هشت منطقة مورد بررسی، دارای نوعی تقسیم بندی فضایی از بُعد مناطق بومی و مهاجرنشین هستند و برهمین اساس، شاخص‌های مورد بررسیِ سرمایة اجتماعی در آن‌ها نیز دارای وزن متفاوتی است. بطوری‌که این مناطق با تأثیرپذیری مستقیم از پایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، دارای سرمایة اجتماعی و به تبع آن سلامت اجتماعی متفاوتی می-باشند. باتوجه به این مهم، مناطق1،3،4و7 که دارای بیشترین جمعیت بومی‌نشین نیز هستند، در وضعیت مناسب‌تری از حیث برخورداری از شاخص‌های مورد مطالعه در قیاس با مناطق 2،6،5 و 8 که دارای جمعیتی غالباً مهاجر ایرانی و غیرایرانی است، قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the urban social health from the perspective of social capital in the metropolises of the Iranian religious Case study: Metropolis Qom

نویسندگان [English]

  • ali mahdi 1
  • keramatollah ziari 2
  • Ahmad Pourahmad 3
  • Hossein Hatami Nejad 4
1 Phd Student , university of tehran
2 profossor
3 profossor
4 Assistant Professor Professor of Geography and Urban Planning Department of Tehran University
چکیده [English]

in view of urban planning, urban alive entity, active and social needs of human beings born of the economy, population, culture, and ... words have meaning, connection and communication are inseparable and quality of life, identified community health and development. Coinciding with the peak of the social capital debate among sociologists in the 90s, researchers are increasingly health and medical sociology and in relation social determinants of health Such as inequality, and public trust towards national unity and extensive studies have been conducted with a focus on public health. One of the most important needs that we are a lost era, is a health issue. The truth is that the contemporary urban life , along with their positive characteristics , full of factors that people's health at risk . Now, in connection with this important component of social capital, according to the expanded social and economic problems of urban communities, is one of the key issues in the field of medical sociology. according to the category of social capital is one of the influential component in this field that could improve the efficiency of social health , and also be a solution to the various social issues including poverty, crime ,the economy and low - yield government.Hence, the authors, understanding the impact of social capital on public health and its components such as trust, cooperation, where it belongs, happiness, etc., to assess the quality of the metropolitan city of Qom as one of the important eight districts the world's most holy cities of Islam from the perspective of social capital's citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social capital"
  • "community health"
  • "public health"
  • "religious metropolises"
  • "metropolitan Qom"