ارزیابی احتمال وقوع زلزله و تخمین تلفات انسانی و خسارت کالبدی ناشی از آن با استفاده از تکنیکهای SMART-Entropy، Ks، PDF و GIS (نمونه موردی شهر یزد)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران

چکیده

زلزله در جهان به عنوان یکی از مخرب‌ترین و تهدیدآمیزترین عامل انهدام حیات انسانی- محیطی مطرح می‌باشد. و آسیب‌های ناشی از آن در ابعاد مختلف(فیزیکی، اجتماعی و غیره) متوجه جوامع شهری که مدرنترین و آسیب‌پذیرترین شیوه سکونت در جهان است، می‌شود. اما این پدیدة طبیعی به خودی خود در هر مکانی می‌تواند قابلیت ایجاد بحران و آسیب را نداشته باشد. بلکه آمادگی و برنامه-ریزی دقیق برای تعیین درجات آسیب، کنترل، کاهش عواقب نامطلوب زلزله می‌تواند تعیین کننده درجه بحران آن باشد. در نتیجه شناخت ابعاد اجتماعی و فیزیکی موضوع که رابطه دوسویه در آسیب ناشی از زلزله دارد ضرورت می‌یابد. که پژوهش مورد نظر با ماهیت "توسعه‌ای – کاربردی" روش تحقیق "توصیفی- تحلیلی" به بررسی موضوع در شهر یزد پرداخته است. و از آنجا که تنها ابزار انسان جهت تعیین آسیب‌های ناشی از آن اطلاعات موجود و روش‌های کمی- آماری می‌باشد؛ این پژوهش با بهره‌گیری 117 متغیر و استفاده از تکنیک‌های SMART-Entropy، PDF، KS و GIS، و همچنین نرم افزارهای Excel و SPSS به پهنه‌بندی و ارزیابی آسیب زلزله پرداخته است. که به صورت کلی در 117 شاخص مورد مطالعه در منظقه شهری یزد منطقه 2 شهری با میزان SMART-Entropy، 578/0 درصد به عنوان آسیب‌پذیرترین منطقه شهر یزد در برابر خطر زلزله می‌باشد. و در مدل احتمال خطر، میزان PDF منطقه یک با میزان حدود 39 درصد کمترین میزان را دارا می‌باشد و همچنین میزان KS در منطقه سه شهر یزد یه علت دارا بودن بیشترین میزان ساختمان‌های با مصالح ساختمانی بتن و فلز، به مراتب کمترین میزان تلفات انسانی را در شهر یزد در هنگام وقع زلزله دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk assessment and prediction of earthquake casualties and physical damage caused by the use of techniques SMART-Entropy, Ks, PDF and GIS (Case Study of Yazd)

نویسندگان [English]

  • Elyas Mavedat 1
  • Saeid Maleki 2
  • Mohamad Didehban 3
چکیده [English]

As one of the most destructive earthquakes in the world and threatening the destruction of human life - the environment is. And damage caused by its dimensions (physical, social , etc.) realize that modern urban living style and the most vulnerable in the world to be . But this natural phenomenon itself and the potential damage in any location cannot be. Preparation and careful planning, but also to determine the degree of damage control can determine the degree of reduction of the earthquake disaster is an undesirable outcome. The physical and social dimensions of the issue is about double the damage of the earthquake will be necessary. The study of the nature of "development - applied" research "descriptive - analytical" The city has investigated the matter. And the only means of determining damages arising from the information and quantitative methods - is significant, this study using 117 variables and uses techniques SMART-Entropy, PDF, KS and GIS, and Software Excel and SPSS software to zoning and earthquake damage assessment studies. The general index of the 117 in the urban area of Yazd region 2 SMART-Entropy, 578/0 of the region's most vulnerable city against earthquake risk is. And the risk model , the one with the PDF has the lowest rate of 39% in the three cities of Yazd and KS incidence rate due to having a concrete and metal building materials, by far the lowest mortality rate man in the city when the earthquake.concrete and metal building materials, by far the lowest mortality rate man in the city when the earthquake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • SMART-Entropy
  • Ks
  • PDF
  • Yazd