دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 1-180