دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 1-230 
11. الگوی گسترش کالبدی شهر آمل با رویکرد رشد هوشمند شهری

صفحه 175-190

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی


13. بررسی تحولات و پایداری روستاهای پیرامون شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

صفحه 209-226

شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی