دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، اسفند 1395 
8. بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز

صفحه 125-136

فاطمه زادولی؛ شهریور روستایی؛ حسین کریم زاده


11. بررسی و ارتباط خشکسالی و ترسالی های غرب ایران با الگوهای سینوپتیکی جو

صفحه 175-192

محمدکیا کیانیان؛ امین صالح پورجم؛ حسن حاجی محمدی؛ فهیمه رسولی


14. تحلیل ترمودینامیک ـ همدید رخداد تگرگ روز 20 مهرماه1389 در شهر گرگان

صفحه 225-244

جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالقدیر نظری؛ ابوطالب عبدی