دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 1-222 

مقاله علمی پژوهشی

1. ارزیابی تغییر دمای بیشینه و کمینه فصلی ایران

صفحه 1-10

امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی؛ محمود سلطانیان


7. حکمروایی شایسته مبتنی بر سرمایه اجتماعی در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار

صفحه 105-122

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ فاطمه صالحی طالشی؛ علیرضا خواجه شاهکویی