دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 1-236 

مقاله علمی پژوهشی

1. سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم مطالعه موردی: شهر بهبهان

صفحه 1-18

سید علی علوی؛ محمدرضا عبودی؛ مهناز دانشور


2. مطالعه و شناسایی الگوهای دینامیکی همدیدی موثر بر رخداد خشکسالی های استان سمنان

صفحه 19-32

محمدکیا کیانیان؛ حسن حاجی محمدی؛ سیدحسن کابلی؛ علیرضا مشکی؛ حمیدرضا عسگری