دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 1-160 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر در مناطق روستایی

صفحه 1-23

رضا خسروبیگی برچلویی؛ علی‌اکبر تقیلو؛ حمید شایان؛ حسن درویشی


تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی

صفحه 25-51

کرامت‌اله زیاری؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری