دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 1-170 
1. تحلیل فضایی از تأثیر دین داری بر سرمایه اجتماعی

صفحه 1-22

جمال محمدی؛ محمود عیوضلو؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی


2. بررسی سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه زاگرس(1385-1355)

صفحه 23-45

صدیقه لطفی؛ کیومرث ایراندوست؛ ادریس باباخانزاده


3. تحلیل عملکرد فضایی مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری کلان شهر تهران

صفحه 47-67

سیدمهدی موسی کاظمی؛ محمدتقی رهنمایی؛ قدیر فیروزنیا؛ محسن گلپایگانی گلپایگانی