اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر خدارحم بزی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه گلستان

kh.bazzigu.ac.ir


 

دوره کارشناسی: رشته جغرافیا- دانشگاه سیستان و بلوچستان دی ماه 1370- معدل 04/18

دوره کارشناسی ارشد: رشته جغرافیا  برنامه ریزی روستایی- دانشگاه فردوسی مشهد دی ماه 1375- معدل 08/17

دوره دکتری: رشته جغرافیا- برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان  شهریور-1383- معدل 07/18

 

سوابق کاری و اجرایی

 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

رئیس دانشکده علوم انسانی

 دبیر هیات نظارت دانشگاه

عضو شورای فرهنگی دانشگاه

مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه

رییس کمیته انضباطی بدوی دانشگاه

دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه

رییس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

دبیر کمیته ناظر بر نشریات

عضو شورای دانشگاه

عضو هیات رییسه دانشگاه

عضو ستاد شاهد و ایثار دانشگاه

عضو گروه آموزشی جغرافیا

مدیر گروه جغرافیا

دبیر اولین همایش ملی افتخارات سیستان

استاد راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد

مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد

مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه

عضو کار گروه صلاحیت عمومی هیات جذب اعضای هیات علمی

عضو شورای تخصصی آموزشی دانشجویی

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه

 

سوابق پژوهشی

- مقالات  چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی

 

1- تحلیلی بر روند شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهر زابل- فصلنامه فضای جغرافیایی- سال هفتم شماره18تابستان1386ص30-1. خدارحم بزی.

2- تبیین تفاوت های فضایی امکانات شهری از طریق سطح بندی نظام شهری در استان سیستان و بلوچستان- فصلنامه فضای جغرافیایی- سال هفتم- شماره 20تابستان1386ص22-1. خدارحم بزی.

3- شهر سوخته  از نام و آوازه تا وضعیت گردشگری. فصلنامه فضای جغرافیایی، سال هشتم، شماره 21، بهار1387. ص44-25. خدارحم بزی.

4- تأملی بر بازار هفتگی آق قلا و اثرات اقتصادی اجتماعی آن. فصلنامه فضای جغرافیایی، سال هشتم، شماره 24، زمستان1387  خدارحم بزی- امان گلدی شرافت سید- ص22-1.

5-سنجش و ارزیابی میزان موفقیت و کارایی شهرهای جدید(مطالعه موردی شهر جدید صدرا). فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای . سال اول شماره دوم پاییز1388. ص134-111. خدارحم بزی- محمد صادق افراسیابی- ص134-111

6- بررسی نوع و شدت عوامل موثر در بیابان زایی سیستان(مطالعه موردی: منطقه نیاتک). فصلنامه فضای جغرافیایی. شماره 31، پاییز1389. سید محمود حسینی- محمدرضا اختصاصی- خدارحم بزی.

7- روند تحولات مدیریت روستا در ایران با تاکید بر عملکرد شوراهای اسلامی مطالعه موردی: منطقه سیستان. فصلنامه روستا و توسعه. سال13شماره3پاییز1389خدارحم بزی- صلاح هدایتی ص105تا126.

8- بررسی افتراق مکانی- فضایی محله های شهر زابل در برخورداری از شاخص های مسکن سالم. مجله جغرافیا و  برنامه ریزی محیطی، دوره 22، شماره 2، پاییز 1390. خدارحم بزی- عباس جواهری- ابوالفضل عبدالهی پور حقیقی.

9- محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی: شهر زابل. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. دوره27شماره104 بهار1391 خدارحم بزی.از صفحه18006تا18030

10- تحلیل تفاوت های مکانی سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی کشور( مقایسه تطبیقی مراکز شهری و روستایی شهرستان ارومیه). مجله جامعه شناسی ایران. دوره یازدهم، شماره 2، تابستان 1389. خدارحم بزی- اکبر کیانی- یاسین حنیفی اصل- امیر راضی.ص102-74.

11- ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم گیریTopsis(مطالعه موردی شهر شیراز). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری. دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت. سال اول شماره سوم، زمستان 1389. خدارحم بزی- اکبر کیانی- محمد صادق افراسیابی راد.ص130-103.

12- بررسی ارتباط اسکان غیررسمی با افتراق مکانی در افزایش میزان جرم و امنیت اجتماعی شهر بوشهر. مجله رفاه اجتماعی. دوره12-شماره44 سال1391-خدارحم بزی- اکبر کیانی- یعقوب زارعی.

13- تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای خواست مردم(مطالعه موردی شهر استهبان). مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. پذیرش شده20/12/1390شماره2035/م/ب. خدارحم بزی- ابوالفضل عبدالهی پور حقیقی.

14- ارزیابی شاخص های پایداری محله های مسکونی، مطالعه موردی: شهر مامونیه- استان مرکزی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. پذیرش شده 27/2/1390 شماره3345/ت/ف. خدارحم بزی- عباس جواهری.

15- اولویت سنجی تعیین راهبرهای توسعه فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده ار تحلیل شبکه(ANP)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی پذیرش شده14/6/1391شماره3719/ت/ف. اکبر کیانی- خدارحم بزی- فرضعلی سالاری سردری

16- بررسی و ارزیابی مشارکت های مردمی در توسعه پایدار محله ای با استفاده از مدل Topsis(مطالعه موردی کلانشهر ارومیه) پذیرش شده8/7/1391شماره1426/12/مجله جغرافیا و توسعه. خدارحم بزی- لقمان شاهمرادی- اکبر حیدری تاشه کبود.

17- ارزیابی میزان فشردگی/ پراکنش رشد شهری و تاثیر آن بر افزایش هزینه های اقتصادی خانوار در شهر بجنورد   پذیرش شده  تاریخ28/12/1391شماره 3382/103/دمجله جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز. خدارحم بزی  معصومه وحدتی

18-

- مقالات خارجیISI و ISC

------------------------------------------------------------------------------------

1- Review of the socio- economical effects of second clothing smuggle to Iran, Khodarahm Bazzi, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Egypt, 2/3 March, 2012.ISI

2- Survey and analytic the role of critical center and wind erosion in vacate of rural settlements with using GIS technique in Zabol. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 1-1-2013.ISC

After Associate8/12/2012

3- Evaluating the development degree of Sistan and Baluchistan counties with spatial and hierarchical planning approach, Khodarahm Bazzi, International research journal of applied and basic sciences, 3-12-2012,ISC.

4- Qanat and its challenges in Ferdows county- Iran, Khodarahm Bazzi, International Journal of Geography and Geology.1-no2-2012,pp42-51

5- A Reflection on Sustainable Environment in Islamic World. Khodarahm Bazzi. International Journal of Academic Research- Hekmat.2013- issue6.ISI

 

- مقالات ارایه و چاپ شده در کنفرانس ها و همایش های داخل کشور

1- حل بحران آب در سیستان از طریق توسعه فضایی- اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران - آب دانشگاه زابل.1381.(خلاصه مقاله). خدارحم بزی.

2- توریسم و  نقش و جایگاه آن در توسعه پایدار. همایش ملی توانمندیها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان سمنان، 29 بهمن1386. خدارحم بزی.

3- تحلیل و  بررسی بافت فرسوده شهری- مطالعه موردی شهر زابل. همایش ملی بافت های فرسوده شهری.دانشگاه شهید چمران اهواز آذر1387(خلاصه مقاله). خدارحم بزی.

4- بررسی و تحلیل بهداشت و آلودگی های محیطی در بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی گرگان). همایش ملی بافت های فرسوده شهری. دانشگاه شهید چمران اهواز آذر1387(خلاصه مقاله). خدارحم بزی-ام البنی اصفهانکلاته.

5- نگاهی به اثرات محیطی و اقتصادی- اجتماعی بحران های ادواری آب در سیستان. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بحران آب. دانشگاه زابل اسفند1387. خدارحم بزی.

6- توریسم فرهنگی عامل توسعه پایدار منطقه ای(با تاکید بر سیستان)- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- چاپ در مجموعه مقالات.خدارحم بزی.

7- تاملی بر محیط زیست و پایداری آن در جهان اسلام- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- ارایه و چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی.

8- آینده منطقه ای: جهانی سازی و تحولات منطقه ای در خاورمیانه- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- فرضعلی سالاری سردری- محمد صادق افراسیابی راد.

9- بحران آب در خاورمیانه- چالش ها و راهکارها- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- سمیه خسروی- معصومه جوادی- مجتبی حسین نژاد.

10- نقش گردشگری در همگرایی فرهنگی بین ایران و کشورهای اسلامی- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- چاپ در خلاصه مقالات. خدارحم بزی- الهام افشار عمرانی- جواد جلالی.

11- تاثیر اماکن مذهبی در همگرایی جوامع اسلامی- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- چاپ در خلاصه مقالات. خدارحم بزی- معصومه جوادی.

12- بررسی چالش های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر زابل- دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار-ارایه و چاپ در مجموعه مقالات.خدارحم بزی- حامد کرد روپس.

13- رویکردی بر احیای بافت های با ارزش تاریخی در راستای نظام مدیریتی شهر سالم مطالعه موردی: شهر نیشابور. دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- رضا طالبی فرد.

14-  بررسی نقش مشارکت های مردمی در سالم سازی محیط شهری با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی مطالعه موردی: شهر ارومیه. دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- خسرو احمدی اقدم.

15- بررسی نقش فضاهای ورزشی و تفریحی در شکل گیری شهر سالم(مطالعه موردی: شهر یاسوج). دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- جواد نورمحمدی- فرضعلی سالاری سردری.

16- نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در ایجاد شهر سالم. دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار- چاپ در خلاصه مقالات. خدارحم بزی- فاطمه امیری مقدم.

17- بررسی مراکز فرهنگی شهر زابل. دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار- چاپ در خلاصه مقالات. خدارحم بزی- عالیه میر بلوچ زهی.

18- طرح آزمایشی مدیریت مواد زائد جامد در شهر خلنا(ارزیابی رویکرد مشارکت شهری)-پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند-1و2 اردیبهشت1389- مشهد مقدس- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور- چاپ در مجموعه مقالات- خدارحم بزی- یاسین حنیفی اصل.

19- نقش اقلیم در ساخت بهینه شهر(مطالعه موردی: شهر زابل)- سومین همایش مقاوم سازی و مدیریت شهری-20/2/1389 دانشگاه آزاد خمین- چاپ در مجموعه مقالات- خدارحم بزی- فرضعلی سالاری سردری- 8صفحه.

20- نقش مدیریت کاربری اراضی در کاهش سیل گرفتگی شهری مطالعه موردی: قوچان. کنفرانس مدیریت سیلاب های شهری.13-11مرداد1389 دانشگاه تربیت مدرس. خدارحم بزی- علی اسماعیل زاده- میثم امیری- سعیده سنچولی- چاپ در مجموعه مقالات.

21- بررسی جایگاه توسعه پایدار در توسعه دانش بنیان شهری- نخستین همایش توسعه شهری پایدار- 2و3آذر1389 دانشگاه تهران- چاپ در مجموعه مقالات- اکبر کیانی- خدارحم بزی- علی اسماعیل زاده کواکی-18صفحه.

22- رونق توریسم فرهنگی مذهبی عامل توسعه پایدار، یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، 24 و 25 شهریور 1390، دانشگاه شهید بهشتی- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- سعید بادی وند.

23- راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری مطالعه موردی؛ شهرستان نورآباد ممسنی، همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار- 6 و 7 مهر 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی و  مینا امیری نژاد.

24- بررسی چالش ها و فرصت های گردشگری در شهرهای مرزی مطالعه موردی شهر زابل، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالش ها و رهیافت ها-30 و 31 فروردین 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان با همکاری نیروی انتظامی- پوستر- چاپ در مجموعه مقالات - خدارحم بزی و فاطمه مشایخی.

25- همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالش ها و رهیافت ها-30 و 31 فروردین 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان با همکاری نیروی انتظامی- چاپ در خلاصه مقالات - خدارحم بزی و حسام الدین صالح گوهری.

26-بازارچه های مرزی؛ امنیت، اشتغال و توسعه(مطالعه موردی بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان)- اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان- دانشگاه گلستان- 20/2/1391- ارایه و سخنرانی- خدارحم بزی- یعقوب اسفرم.

27- نقش گردشگری در توسعه پایدار نواحی مرزی(مطالعه موردی شهرستان زابل)- اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان- دانشگاه گلستان-20/2/1391-پوستر- خدارحم بزی- یعقوب مزارزهی.

28- سنجش میزان سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهرهای مرزی(مورد مطالعه: شهر زابل )- اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان- دانشگاه گلستان-20/2/1391-پوستر- خدارحم بزی- بشیر امیری.

29- ارزیابی نقش شهرهای مرزی در توسعه پایدار شهری با استفاده از جی آی اس مطالعه موردی شهرهای مرزی سیستان- اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان- دانشگاه گلستان-20/2/1391-چاپ در مجموعه مقالات - خدارحم بزی- اسلام رئیسی.

30- توسعه پایدار منطقه چابهار و توان های زیست محیطی- اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان- دانشگاه گلستان-20/2/1391- چاپ در مجموعه مقالات - خدارحم بزی- مهدیه پور جعفر آبادی.

31-مدیریت بحران و نقش امداد و نجات در تقلیل آسیب های ناشی از زلزله، پوستر، همایش منطقه ای پدافند غیر عامل خراسان جنوبی 27 و 28 اردیبهشت1391 خدارحم بزی.

 

 

مقالات ارایه و چاپ شده در کنفرانس های بین المللی(خارج از کشور)

 

1- Making clear spatial differences of urban facilities through leveling urban system in Sistan and Balochestan province. Ecocity6: 4/12 2006 Bangalor India

2- The urban environment in Islamic world 10th Asian urbanization conference- 16/08/2009-             Hong Kong

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی ترویجی و علمی مروری

------------------------------------------------------------

1- ایدیولوژی اسلامی و محیط زیست- مجله وقف میراث جاویدان- 1381.

2- بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی و اقتصادی اجتماعی حضور مهاجرین افغان در شهر زابل- فصلنامه چشم انداز جغرافیایی-سال اول شماره سوم پاییز و زمستان1385

3- تأملی بر فرهنگ و اثرگذاری آن بر توسعه- چشم انداز جغرافیایی- سال دوم شماره چهارم زمستان ،  1388

4- بررسی شاخص های شهروند الکترونیک در کلان شهر مشهد با استفاده از مدل (مطلعه موردی: محلات مناطق1، 6 و 9)- دو فصلنامه مشهد پژوهی- سال سوم شماره4 بهار و تابستان1389ص145تاص163. اکبر کیانی- خدارحم بزی- معصومه جوادی.

5- ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک تاپسیس مطالعه موردی زابل، مجله برنامه ریزی فضایی-دوره دوم-شماره1-پیاپی5-تابستان1391از صفحه107تا120خدارحم بزی- صدیقه سرگلزایی.

6- نقش عوامل اغتشاشات بصری مناظر آثار تاریخی در کارایی گردشگری از دیدگاه گردشگران(مطالعه موردی کلانشهر شیراز). فصلنامه علمی تخصصی گردشگری و چشم انداز آینده(قشم) سال سوم شماره سوم تابستان1392،پیاپی11-صص97-81. اکبر کیانی- خدارحم بزی- غلامعلی خمر- مینا امیری نژاد.

 

- طرح های تحقیقاتی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                1- طرح هادی روستای اله دو - شهرستان زهک-1389

2- طرح بین دانشگاهی تحلیل و  بررسی بافت فرسوده شهر زابل

3- طرح هادی روستای کتمک- شهرستان هیرمند-1391

4- طرح هادی روستای لنگر بارانی- شهرستان هیرمند-1391

5- طرح هادی روستای پکیر شهسوار- شهرستان هیرمند- 1391

6- طرح هادی روستای جما- شهرستان هیرمند- 1391

7- طرح هادی روستای ملا عظیم رودینی- شهرستان هیرمند- 1391

 

- کتاب

1- روش تحقیق؛ اصول و چارچوب تهیه و تنظیم مقاله، پایان نامه و طرح تحقیق علمی-1386انتشارات سخن گستر، مشهد.

2-پروانه ساختمانی، 1390، انتشارات جهاد دانشگاهی. تهران.

3- جغرافیای گردشگری سیستان- در حال چاپ

4- جغرافیای فرهنگی - در دست اقدام

 

 

- استاد راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد:

-14/11/1387 ژیلا یاری- 1- تحلیل نقش بازدارندگی طوفان های شن در سکونتگاه های روستایی شهرستان زابل

2- مقایسه تطبیقی تعلق خاطر مکانی و تاثیرات فضایی- مکانی آن در محلات شهر خرم آباد. سلیمان میرزاپور.14/10/1388

3- برنامه ریزی توسعه مسکن پایدار شهری(مطالعه موردی: شهر حاجی آباد). امیر راضی.1388.

4- ارزیابی فضاهای عمومی شهر شیراز با توجه به نیازهای معلولین و جانبازان. محمد صادق افراسیابی راد.18/3/1389

5- ارزیابی پایداری محله های مسکونی شهر مامونیه- استان مرکزی. عباس جواهری.28/7/1389

6- تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای معیارهای استاندارد و خواست مردم مطالعه موردی شهر استهبان- ابوالفضل عبدالهی پور حقیقی.4/11/1389

7- ارزیابی راهبرد توانمندسازی حاشیه نشینان در بهسازی شهر زابل، عبدالغنی صفرزایی.29/11/1390

8- بررسی تاثیر راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهر بجنورد، معصومه وحدتی.29/11/1390

9- ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد شهر سالم(مطالعه موردی بوکان)، پروانه جمشیدی.29/11/1390

10- بررسی ساختارهای شهری مطلوب زنان با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی، در شهر زابل، بیت اله رضایی.28/8/1391

11- مکان یابی و مدیریت زباله در شهر زابل با استفاده از روش ای اچ پی.  صدیقه سرگلزایی. 1391

12- ارزیابی بصری محیط و منظر پارک ملت زاهدان با رویکرد ترجیحات مردمی - محمد علی میرشکاری.11/9/1391

13-تحلیل اثرات اقتصادی اجتماعی احداث دیوار مرزی بر روستاهای مرزی شهرستان هیرمند، مریم سارانی سماط، دانشگاه پیام نور بیرجند 1391

14- بررسی تطبیقی جایگاه توان های محیطی و شاخص های انسانی در توسعه پایدار شهر زابل، سعیده سلیمی راد

15- بررسی تغییرات ساختاری فضایی ناشی از تاثیر فناوری اطلاعات در روند جهانی شدن شهر کرمان، راضیه دولتی

16- بررسی نقش مدیریت بحران با رویکرد مشارکت مردمی هنگام وقوع زلزله در شهر دهدشت، علی اشکبوس

 

استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد: -

                                                                                            -                                                                                           

1- امکان سنجی توسعه گردشگری(توریسم) در منطقه سیستان- مهدیه میردار هریجانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  مرکزی-11/11/1385-

2- ارزیابی عملکرد دهیاری ها در ظرفیت سازی توسعه روستاهای  شهرستان گنبد کاووس- عبدالرحمان هوه چی-14/11/ 1387

3- ارزیابی نقش زنان در برنامه ریزی ایمنی فضاهای شهری ارومیه با استفاده از روش پی یو ای- یاسین حنیفی اصل-16/10/1388

4- ارزیابی قابلیت دسترسی و کاربرد بهینه فضاهای عمومی در شهر ساحلی عسلویه. فرضعلی سالاری سردری.20/7/1389

5- تاثیر فضاهای مجازی بر حس تعلق به مکان در کلان شهر مشهد. معصومه جوادی.1389

6- بررسی و تحلیل شاخص های شهر دوست دار کودک، مطالعه موردی: قوچان، علی اسماعیل زاده کواکی.23/3/1390

7- شبیه سازی اثرات رخداد زلزله در حمل و نقل و ترافیک درون شهری، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر خرم آباد، حشمت محمودیان.19/9/1390

8- بررسی و ارزیابی آثار طرح مسکن مهر در توسعه فضایی- کالبدی شهر گمیشان، کیومرث پور سعادت. 1390

9- ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای شهر سقز با مدل پی یو ای، اکبر حیدری تاشه.17/7/1391

10- بررسی و طراحی فضاهای عمومی با توجه به اقلیم در شهر زابل،  لقمان شاه مرادی.17/7/1391

11- ارزیابی منظر شهری مراکز گردشگری کلان شهر شیراز، مینا امیری نژاد،27/8/1391

12- فاطمه مشایخی

13- زهرا سرگزی

14- ارزیابی و برنامه ریزی پدافند غیر عامل شهری با استفاده از جی آی اس( مطالعه موردی: منطقه یک شهر کرمان)، حسام الدین صالح گوهری

سوابق آموزشی

تدریس در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیا در دروس تخصصی ذیل:

فلسفه و مکاتب جغرافیایی

متون تخصصی جغرافیا به زبان انگلیسی

روش تحقیق در جغرافیا

برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران

جغرافیای فرهنگی

برنامه ریزی شهری

  

سایر

----------------------------------------------------------------------

کتابچه: دریاچه هامون- دانشگاه زابل 1380

کتابچه : سیستان خاستگاه آسیابهای بادی در جهان- دانشگاه زابل 1380

کتابچه : جاذبه های سیاحتی و توریستی سیستان دانشگاه زابل 1380

کتابچه: فرش سیستان دانشگاه زابل -1381

-  The Urban Environment in Islamic Countries: Pretoria South Africa .October 2007. (Acceptance)

- Destruction of Traditional Societies in the Coast of Hamoon International Lake: Helsinki Finland.3-6 September 2007. (Acceptance)

 

 

زمینه های پژوهشی مورد علاقه

----------------------------------------------------------------------

جغرافیای فرهنگی

فرهنگ شهری

ایدیولوژی و  محیط زیست

محیط زیست شهری

ساختار فضایی کالبدی شهری

مطالعات اقتصادی اجتماعی شهری

الگوی شهری اسلامی ایرانی