نویسنده = منصور رضاعلی
بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد شهر شاد. نمونۀ موردی: شهر همدان

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 167-182

10.30488/gps.2020.208509.3135

منصور رضاعلی؛ ولی اله نظری؛ محمد غلامی؛ مریم صمدیان


تحلیل فضایی کیفیت زندگی در ایران

دوره 6، شماره 21، آذر 1395، صفحه 174-192

حسین حاتمی نژاد؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سید علی علوی؛ صفر قائد رحمتی؛ منصور رضاعلی