نویسنده = محمدباقر مسعودی
تعیین وسنجش شاخص‌های جرم و بزهکاری در سطح شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 233-248

10.30488/gps.2020.102599

علیرضا خواجه شاهکویی؛ امیر قربانی؛ مصطفی دهداری؛ ابراهیم معمری؛ سید علیرضا ابراهیمی


سنجش و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه فرهنگی در شهرستان‌های استان گستان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 209-222

محمدباقر مسعودی؛ ابراهیم معمری؛ فرهاد معمری