نویسنده = فاطمه الهقلی تبار نشلی
تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 163-178

10.30488/gps.2020.102606

فاطمه الهقلی تبار نشلی؛ صدیقه لطفی؛ غلامرضا ملکشاهی


الگوی گسترش کالبدی شهر آمل با رویکرد رشد هوشمند شهری

دوره 9، شماره 31، خرداد 1398، صفحه 175-190

10.30488/gps.2019.90125

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی